...

DAO CẮT AN TOÀN EASY CUT 4000

750.000

DAO CẮT AN TOÀN EASY CUT 4000

Việc sử dụng kéo, dao rọc giấy,…để mở các thùng hàng rất dễ gây đứt tay người sử dụng hoặc cắt phạm vào hàng hóa. Dao cắt an toàn easy cut 4000 là giải pháp hoàn giúp bạn giải quyết vấn đề.

DAO CẮT AN TOÀN EASY CUT 4000
DAO CẮT AN TOÀN EASY CUT 4000

750.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.