...

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER ATMET KRAFT 1800X1000

115.000

TÚI KHÍ CHÈN CONTAINER ATMET KRAFT 1800X1000

Túi khí chèn hàng là mặt hàng trọng điểm của Atmet Group Inc, nhận được sự tin tưởng từ khách hàng về chất lượng sản phẩm. Túi khí chèn container Atmet kraft đạt được nhiều chứng nhận quan trọng như AAR, ROHS, ISO,…

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER ATMET KRAFT 1800X1000
TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER ATMET KRAFT 1800X1000

115.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.