...

GÓI HÚT ẨM MUỐI

112.000

GÓI HÚT ẨM MUỐI

Gói hút ẩm Muối, có công dụng chống ẩm cho hàng hóa lên đến 300 % khối lượng, đồng thời thân thiên với sức khỏe người tiêu dùng.

GÓI HÚT ẨM MUỐI
GÓI HÚT ẨM MUỐI

112.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.