...

PALLET GỖ KEO (TRÀM) 4 CHIỀU

300.000

PALLET GỖ KEO (TRÀM) 4 CHIỀU

Pallet thường được dùng để cố định hàng hóa giúp việc vận chuyển thuận tiện hơn, giảm tối đa tình trạng vỡ, hỏng hàng hóa. Pallet gỗ keo hiện nay được dùng khá phổ biến trong công nghiệp và mỹ thuật vì tính ứng dụng cao.

PALLET GỖ KEO (TRÀM) 4 CHIỀU
PALLET GỖ KEO (TRÀM) 4 CHIỀU

300.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.