...

PALLET GỖ THÔNG MỚI 2 CHIỀU

700.000

PALLET GỖ THÔNG MỚI 2 CHIỀU

Pallet gỗ thông là một trong những loại pallet được ưa chuộng nhất hiện nay để hỗ trợ bốc xếp và vận chuyển hàng hóa. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến mọi người về đặc điểm và cách sử dụng của loại pallet này.

PALLET GỖ THÔNG MỚI 2 CHIỀU
PALLET GỖ THÔNG MỚI 2 CHIỀU

700.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.