...

NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL 25G

95.000

NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL 25G

SKY PAK – doanh nghiệp tiên phong mang đến các giải pháp hiện đại về công nghệ đóng gói và vận chuyển an toàn, sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm Nhãn phát hiện va đập Impact Label 25G.

NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL 25G
NHÃN PHÁT HIỆN VA ĐẬP IMPACT LABEL 25G

95.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.