...

PALLET NHỰA 4 CHIỀU

650.000

PALLET NHỰA 4 CHIỀU

Pallet nhựa 4 chiều được sử dụng rất phổ biến trong lưu kho và vận chuyển các mặt hàng nhẹ. Nhất là trong ngành thực phẩm đông lạnh.

PALLET NHỰA 4 CHIỀU
PALLET NHỰA 4 CHIỀU

650.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.