...

PALLET GIẤY 9 CHÂN

800.000

PALLET GIẤY 9 CHÂN

Pallet giấy 9 chân chủ yếu được sử dụng để thay thế cho pallet gỗ, pallet nhựa xuất khẩu. Pallet giấy 9 chân có độ bền cao, chịu lực tốt, trọng lượng nhẹ, thân thiện với môi trường và độ tin cậy cao.

PALLET GIẤY 9 CHÂN
PALLET GIẤY 9 CHÂN

800.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.