...

NHÃN PHÁT HIỆN NGHIÊNG LEANING LABEL

93.000

NHÃN PHÁT HIỆN NGHIÊNG LEANING LABEL

Thực tế cho thấy, hàng hóa khi được vận chuyển đường xa thường rất khó để kiểm soát chất lượng. Các tình trạng va đập, rơi rớt vẫn có thể xảy ra mặc cho các biện pháp bảo vệ đã được áp dụng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể sử dụng nhãn phát hiện nghiêng góp phần nâng cao cảnh giác cho các đơn vị vận chuyển.

NHÃN PHÁT HIỆN NGHIÊNG LEANING LABEL
NHÃN PHÁT HIỆN NGHIÊNG LEANING LABEL

93.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.