...

GÓI HÚT OXY OHUNTER 50CC

1.500.000

GÓI HÚT OXY OHUNTER 50CC

Để bảo quản tuyệt đối, cần loại bỏ cả hơi ẩm và oxy trong cả bao bì lẫn sản phẩm: vì nguyên nhân lớn nhất gây hư hại sản phẩm là hơi ẩm và oxy.

GÓI HÚT OXY OHUNTER 50CC
GÓI HÚT OXY OHUNTER 50CC

1.500.000

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.