AI BỒI THƯỜNG HÀNG HÓA HƯ HỎNG

bồi thường hàng hóa hư hỏng

Ngành vận chuyển hàng hóa là ngành có nhiều rủi ro. Dẫn đến việc khiếu nại. Nhiều vấn đề về bồi thường hàng hóa hư hỏng thông qua vận chuyển từ cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng đã diễn ra. Đặc biệt là trong vận chuyển hàng hóa quốc tế. Đó là một quá[xem thêm]

079 3333 086