...

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER ATMET KRAFT 2000×1000

125.000

TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CONTAINER ATMET KRAFT 2000×1000

Túi khí chèn hàng container là một sản phẩm được các doanh nghiệp vận chuyển và phân phối ưa thích sử dụng. Sản phẩm được sử dụng để đệm lót, chèn vào các khoảng trống giữa hàng hóa, thiết bị trong container.

Hết hàng

079 3333 086
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.